ឧភយោរាជ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុភៈយោរាច សំ. ស. ( ន. ) (ឧភយ “ទាំង​ពីរ” + រាជ “ដែល​ជា​ព្រះ​រាជ​ទ្រព្យ”, ខ្មែរ​ប្រើ យ > យោ) សម្បត្តិ​ឬ​មុខ​ក្រសួង​របស់​ក្សត្រិយ៍​ឧភយោរាជ ។ ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន “ដែល​ជា​របស់​ក្សត្រិយ៍​ឧភយោរាជ” : មុខ​ក្រសួង​ឧភយោ-រាជ្យ, ខេត្ត​ឧភយោរាជ្យ (ម. ព. ឧភយោរាជ ទៀត​ផង) ។