ឧម្មង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុម-ម៉ង់ ឬ​តាម​ទម្លាប់​ថា អ៊ុម-ម៉ុង បា.; សំ. ( ន. ) (ឧន្មាង្គ ?) រូង​ដែល​ជីក​លុង​ក្នុង​ដី​ឬ​ក្នុង​ភ្នំ​ជា​ផ្លូវ​ដើរ​បាន : ជីក​ឧម្មង្គ, ដើរ​ក្នុង​ឧម្មង្គ, ឧម្មង្គ​ផ្លូវ​អយស្ម័យ​យាន (ព. សា. ច្រើន​ហៅ អុងមុង្គ) ។ ព. កា. បញ្ជាក់​ឲ្យ​អាន​ថា អ៊ុមម៉ង់ (បទ​ពំនោល) : រី​ផ្លូវ​អយស្ម័យ​យាន ខ្លះ​តែង​តែ​មាន ឧម្មង្គ​ក្នុង​ភ្នំ​ដែល​ទើស ។ ព្រោះ​ចៀស​មិន​ផុត​ត្រូវ​ជ្រើស យល់​ថា​អាច​រើស យក​ត្រង់​តួ​ភ្នំ​នេះ​ចុះ ។ គេ​គាស់​រំលើង​ថ្ម​នុះ គេ​ចោះ​ទម្លុះ ឲ្យ​កើត​ជា​ផ្លូវ​ឧម្មង្គ ។ អយស្ម័យ​យាន​បើក​ត្រង់ ចូល​តាម​ឧម្មង្គ ចេញ​ផុត​ពី​ភ្នំ​ទៅ​ស្រួល ។ ឧម្មង្គ​ចោរ (អ៊ុម-ម៉ង់​គៈ--) ចោរ​ដែល​ជីក​ដី​ជា​រូង​ក្រោម​ជើង​ជញ្ជាំង​ផ្ទះ​រាប ទម្លុះ​ចូល​លួច​យក​ទ្រព្យ​របស់​ក្នុង​ផ្ទះ ។