ឧយ្យាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុយ-យាន បា.; សំ. ( ន. ) (ឧទ្យាន) ឧទ្យាន ។ ព. កា. បញ្ជាក់​អត្ថ​ន័យ​ថា : បាលី​ថា​ឧយ្យាន​ មាន​សេចក្ដី​ថា​គេ​ដើរ ងើយ​មើល​ឈើ​បណ្តើរ តាម​ដំណើរ​គេ​ចូល​ទៅ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា​ឱទ្យាន តាម​លំអាន​ពាក្យ​ស្រួល​ហៅ សេចក្ដី​ក៏​សំដៅ ថា​ឧយ្យាន​នោះ​ដដែល ។ ឧយ្យាន​បាល (--នៈបាល) អ្នក​រក្សា ឬ អ្នក​ថែ​ឱទ្យាន (បើ​ស្ត្រី​ជា​ឧយ្យាន​បាលី ឬ --បាលកា អ. ថ. --ប៉ាល៉ី ឬ--ប៉ាល៉ៈកា) ។ ម. ព. ឱទ្យាន ទៀត​ផង ។