ឧយ្យាម​ភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុយ-យាមៈ-ភាប បា.; សំ. ( ន. ) (ឧយ្យាម; ឧទ្យាម + ភាវ) ភាវៈ​នៃ​ព្យាយាម, សេចក្ដី​ខំ​ប្រឹង, វីរិយ​ភាព : មាន​ឧយ្យាម​ភាព, រៀន​សូត្រ​ដោយ​ឧយ្យាម​ភាព ។ (ព. កា.) : ឧយ្យាម​ភាព ញ៉ាំង​ការ​ទន់​ទាប ឲ្យ​ឡើង​ខ្ពស់​បាន កម្ចាត់​ក្តី​ទុក្ខ មិន​ឲ្យ​រុករាន ទោះ​បី​ទុក្ខ​មាន ក៏​មាន​ស្តើងស្តួច ។ វេវ. វីរិយ​ភាព ។ ព. ផ្ទ. អលស​ភាព ។