ឧរង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុរ៉ង់-គៈ មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧរគ ។ ឧរង្គម