ឧល្កាបាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧក្កាបាត) ។