ឧស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អុស បា.; សំ. ( ន. ) (ឧស; ឧឞ “ឆេះ”) ឈើ​សម្រាប់​ដុត (សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ដុត​ចម្អិន​អាហារ​ជាដើម) : រក​ឧស, បាច់​អុស, គំនរ​អុស (ច្រើន​សរសេរ អុស ជាង) ។ អុស