ឧស្សវៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុស-សៈវ៉ៈ បា.; សំ. ( ន. ) (ឧស្សវ; ឧត្សវ) មហោស្រព : ទៅ​មើល​ឧស្សវៈ (ម. ប្រ.) ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ សរសេរ​ជា ឧស្សវ (អ៊ុស-សៈវ៉ៈ), ដូច​ជា ឧស្សវ​កាល ឬ--សម័យ កាល​ឬ​សម័យ​មាន​មហោស្រព ។ ឧស្សវ​កីឡា ការ​លេង​មហោស្រព ។ ឧស្សវដ្ឋាន ទី​មហោស្រព; ទី​ដែល​តាំង​របស់​សម្ងាច​ឲ្យ​មហា​ជន​មើល​តាម​កាល​កំណត់ (ពិព័រណ៍) ។ ឧស្សវ​ពិធី ឬ--វិធី ពិធី​លេង​សប្បាយ​តាម​ទេស​កាល; ពិធី​តាំង​របស់​សម្ងាច​ឲ្យ​មហា​ជន​មើល​មាន​កំណត់​កាល (ពិព័រណ៍) ។ ឧស្សវ​មន្ទីរ, --មាល, --សាលា រោង​របាំ, រោង​ល្ខោន; រោង​តាំង​របស់​សម្ងាច​ឲ្យ​មហា​ជន​មើល​មាន​កាល​កំណត់ ។ ឧស្សវ​សន្និបាត ការ​ប្រជុំ​ក្នុង​ទី​មាន​មហោស្រព ។ល។