ឧស្សាហ-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧស្សាហៈ ឬ ឧស្សាហ៍) ។