ឩរុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ូ-- សំ. បា. ( ន. ) (ឩរុ) ភ្លៅ ។ រ. ស. ព្រះ​ឩរូ ។ ស្នាប់​ព្រះ​ឩរូ ខោ​ស្នាប់​ភ្លៅ, ខាង​ក្នុង ។ ឩរុជ ឬ ឩរុជៈ អ្នក​កើត​ពី​ឧរុ​ព្រហ្ម (ឩរព្យ, វៃស្យៈ) ។ ឩរូ