ឪម៉ាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អូវ-- ឈ្មោះ​ភមរ​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ទ្រនិច​មាន​ពិស​ក្លា​ខ្លាំង ធ្វើ​សំបុក​ជា​រន្ធ​តូច​ៗ​នៅ​រួម​គ្នា ។
  2. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ, ឱម៉ាល់
  3. ភូមិនៃឃុំសំបួរ