ឪឡឡឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភេទសត្វឪឡ