ឫក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មារយាទ; កិរិយា, អាការ​កិរិយា, បែប​បទ, សណ្ដាប់​ធ្នាប់ (របស់​រូប​កាយ) : ឫក​ល្អ, ឫក​អាក្រក់, ឫក​សុភាព, ឫក​ថ្លៃ, ឫក​ថោក; ធ្វើ​ឫក, វាយ​ឫក; ឫកពា​សមរម្យ (ឫកពា ប្រហែល​ជា​ក្លាយ​មក​ពី ឫក្សពារ “ថ្ងៃ​មាន​ឫក្ស”, ក្រែង​ពួក​បុព្វ​បុរស​របស់​យើង​ប្រើ​ជា​ពាក្យ​ប្រៀប​ថា “មនុស្ស​មាន​មារយាទ​ដូច​ជា​ថ្ងៃ​មាន​ឫក្ស” ទេ​ដឹង ?) ។ ឫកពា