ឫកឆើតឆាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សិល្បៈ) ឥរិយានៃតួសម្ដែង ដែលបង្ហាញពីភាពសប្បាយ ឆើតឆាយ ឆ្មើងឆ្មៃ ក្រអឺតក្រអោង។ល។ ឫកនេះច្រើនប្រើនៅក្នុងរឿងបរទេស។ ឧ.-ឫកឆើតឆាយនៃតួនាង (តួស្រី) សម្ដែងក្នុងនាមជាស្រីមិនគ្រប់លក្ខណ៍។ -ឫកឆើតឆាយនៃតួនាយរោង (តួប្រុស) សម្ដែងក្នុងនាមជាបុរស ហ៊ឺហា អួតក្អេងក្អាង។