ឫកនាងង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សិល្បៈ) ឥរិយានៃតួនាង (តួស្រី) ដែលមានអំណោយទានពីធម្មជាតិ អាចសម្ដែងក្នុងនាមជាអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ បង្ហាញនូវភាពម៉ឺងម៉ាត់ ហ្មត់ចត់ ដោយប្រើក្បាច់សង្កត់ឱ្យហាប់ណែន ល្មួត ទន់ភ្លន់ ហើយ អណ្ដែត។ ឫកនាងង ច្រើនដកស្រង់ពីក្បាច់ឆា។ ឧ. ឫកនាងង របស់នាងមេខលារាំទប់ទល់នឹងក្រុងយក្សរោមបរមាសូរ។