ឫក្សណៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹក-ក្សៈណៈ សំ.; បា. ( ន. ) (ឫក្សណ, ឦក្សណ; ឥក្ខណ) ការ​មើល, ការ​ឃើញ ។ ប្រើ​ជា​បទ​សមាស : ឫក្សណ​ភាព ភាវៈ​ឬ​ដំណើរ​មើល, ឃើញ ។ ឫក្សណ​ការណ៍ ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ដែល​ឃើញ ។ ឫក្សណាការ (< ឫក្សណ + អាការ) អាការ​ដែល​ឃើញ ។ល។ ឫក្សណ៍