ឫក្សេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹក-ក្សេស សំ. ( ន. ) (ឫក្សេឝ < ឫក្ស “ផ្កាយ” + ឦឝ “ជា​ធំ” = ដែល​ជា​ចម្បង​ជាង​ពួក​ផ្កាយ) ព្រះ​ចន្រ្ទ ។