ឫតិយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--យ៉ា សំ. ( ន. ) គរហា, និន្ទា; ការ​មើល​ងាយ; សេចក្ដី​ខ្មាស; ដំណើរ​អាម៉ាស់​មុខ; សេចក្ដី​ស្អប់​ខ្ពើម; សេចក្ដី​ខ្លាច​រអា, ដំណើរ​រាង​ចាល ។ ឫតីយា