ឫទ្ធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹត ឬ​រឹត-ធៈ សំ.; បា. ( គុ. ) (ឥទ្ធ) ដែល​រឹងប៉ឹង, ខ្លាំង, ក្លា​ខ្លាំង, ក្លាហាន; មាំទាំ, មាំមួន; ដែល​លូត​លាស់, ដុះដាល, ចម្រើន; ដែល​សម្រេច, កើត​ការ; ដែល​សម្បើម; រុងរឿង;... ។ បើ​ប្រើ​ជា​បទ​សមាស រៀង​ពី​ខាង​ដើម (អ. ថ. រឹត-ធៈ), រៀង​ពី​ខាង​ចុង (អ. ថ. រឹត) : ឫទ្ធ​តេជះ តេជះ​ក្លាខ្លាំង ។ ឫទ្ធ​ពល ឬ ពល​ឫទ្ធ កម្លាំង​រឹងប៉ឹង​ឬ​ដែល​មាន​កម្លាំង​រឹងប៉ឹង ។ល។