ឫសចេកឆ្នូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Acanthopsi sp. "Stripe"