ឫសចេកអុចតូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Acanthopsi small spot