ឫសត្រកៀតតឿ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Lepidocephalichthys zeppelini