ឫសភ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹ-សុប ឬ រឹ-សៈភៈ សំ.; បា. ( គុ. ) (ឫឞភ; ឧសភ) ប្រសើរ, ខ្ពង់ខ្ពស់, ជា​ចម្បង ។ ន. គោ​ឈ្មោល; សត្វ​ឈ្មោល​ជា​ចម្បង;... ឈ្មោះ​រាសី​ទី ២ នៃ​សុរិយ​គតិ​មាន ៣១ ថ្ងៃ (ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ខែ​ម៉េ​បារាំងសែស); ហៅ ឫសភ​រាសី ឬ ឧសភ- ក៏​បាន, ហៅ​ក្លាយ​ជា ព្រឹសភៈ ឬ ព្រឹសភ​រាសី ក៏​មាន; សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា​ខែ​ទី ៥ ខាង​សុរិយ​គតិ (ម. ព. រាសី ផង) ។ --ភៈ