ឫស្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹស-ស្យ៉ា សំ.; បា. ( ន. ) (ឦឞ៌្យា, ឦរ្យា; ឥស្សា) សេចក្ដី​ច្រណែន; សេចក្ដី​ឈ្នានីស ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. “ច្រណែន; ឈ្នានីស” ក៏​បាន: កុំ​ឫស្យា​គេ (បុ. សរ. រឹស្យា ក៏​មាន) ។