ឫស្សីកណ្ដាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឈ្នួរមានជ័យ