ឫស្សីក្រាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកមោងឫស្សី