ឫស្សីចចក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃឃ្នេស