ឫស្សីចារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំថ្មគ្រែ