ឫស្សីជុកទី១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស៊ាងឃ្វាង