ឫស្សីជួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកក់
  2. ភូមិនៃឃុំស្ដេចគង់ខាងត្បូង
  3. ភូមិនៃឃុំបឹងព្រះ