ឫស្សីជ្រោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកមុខកំពូល
  2. ភូមិនៃឃុំឫស្សីជ្រោយ
  3. ភូមិនៃឃុំស្វាយប្រទាល