ឫស្សីដាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរាជមន្ទីរ