ឫស្សីដាច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរាជមន្ទីរ