ឫស្សីដូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយព្រាល