ឫស្សីតាម៉ាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបឹងបត់កណ្ដោល