ឫស្សីថ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចំប៉ា