ឫស្សីទ្វា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃឃ្នេស
  2. ភូមិនៃឃុំទឹកថ្លា