ឫស្សីធ្លក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្គរទ្រេត