ឫស្សីលរ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយភ្លើង