ឫស្សីសាញ

ពីWiktionary
  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋ ប្រហែលជាមានទីតាំងណាមួយក្នុងចំណែកនៃស្រុកមោងឫស្សីបច្ចុប្បន្ន។