ឫស្សីសាញ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋ ប្រហែលជាមានទីតាំងណាមួយក្នុងចំណែកនៃស្រុកមោងឫស្សីបច្ចុប្បន្ន។