ឫស្សីសាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល
  2. ភូមិនៃឃុំជីផុច
  3. ភូមិនៃឃុំឫស្សីសាញ់
  4. ភូមិនៃឃុំជ្រោយនាងងួន