ឫស្សីស្រុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ឃុំនៃស្រុកស្រីសន្ធរ
 2. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុក
 3. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ
 4. ភូមិនៃឃុំរលាំងគ្រើល
 5. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត
 6. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 7. ភូមិនៃឃុំខ្ពប
 8. ភូមិនៃឃុំរួសរាន់
 9. ឃុំនៃស្រុកពាមជរ
 10. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុក
 11. ភូមិនៃឃុំញ៉ែងញ៉ង