ឫស្សីស្រុកខាងលិច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រាច