ឫស្សីស្លាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជ្រៃ