ឫស្សីអម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំខ្សែត្រ