ឫស​ដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជន្លេន (ព. ខ្ព. ហៅ​ដោយ​ប្រៀប​ឬ​ដោយ​សន្មតិ​ថា​ជា​ឫស​របស់​ដី) ។ ម. ព. មហីលតា ផង ។