ឫស​ដូង​បាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ភគន្ទរ​រោគ (ម. ព. ឫស​ដូង) ។