ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្រៈ​សំស្រ្កឹត ជា​ទីឃៈ (អ. ថ. រឺ) ជា​មុទ្ធជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ក្នុង​ក្បាល (ដូច រ ដែរ), មាន​ប្រើ​បន្តិចបន្ទួច ។

ឬ ( និ. ) ពាក្យ​និបាត​សម្រាប់​និយាយ​ដោយ​សេចក្ដី​សង្ស័យ, មិន​ប្រាកដ, មិន​ដាច់​ស្រេច, មិន​អស់​មិន​ហើយ : មិន​មែន​ឬ ?, មាន​ដែរ​ឬ ?; មាស​ឬ​ប្រាក់ ? ។ ឬ​ក៏ ពុំនោះ​ក៏ : ថ្ងៃ​នេះ ឬ​ស្អែក ឬ​ក៏​ខាន​ស្អែក (ម. ព. ពុំនោះ, ពុំនោះ​សោត ផង) ។ ឬ​ថា ពុំនោះ​ថា : ថា​ឃើញ ឬ​ឮ ឬ​ថា​មិន​ឃើញ​មិន​ឮ​ទេ ? ។ ឬ​ទេ ? ដែរ​ទេ ? : បាន​ឬ​ទេ ? ។ ឬ... ហ្ន៎ ? ដែរ... ហ្ន៎ ?, ទេ​ដឹង​ហ្ន៎ ? : ប្រហែល​ជា​មិន​កើត​ទេ​ឬ​ហ្ន៎ ? ។ ឬ​អ្វី ?, ឬ​អី ? ឬ​ដូច​ម្តេច ?, ឬ​ម្តេច ? : មិន​ទៅ​ទេ​ឬ​អ្វី ?, ទៅ​ឬ​អី ? ។ល។ (ម. ព. អ្ហ៊ៃ និង រ៉ី ? ផង) ។