ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្រៈ​សំស្រ្កឹត ជា​រស្សៈ (អ. ថ. លឹ) ជា​ទន្តជៈ​មាន​សំឡេង​កើត​ត្រង់​ប្រទល់​ធ្មេញ (ដូច ល ដែរ), សម្រាប់​ភាសា​ខ្មែរ ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ពាក្យ​ពីរ​ម៉ាត់​គឺ រឭក, រំឭក ដែល​ប្រើ​ជា​ជំនួស រលឹក ឬ រំលឹក បាន​តាម​ពេញ​ចិត្ត​ប្រើ ។