ពីWiktionary
 1. អែ ( និ. ) ខាង; ចំណែក​ខាង; នា, ឰដ៏; ត្រង់ : ឯ​កើត, ឯ​លិច (ឯ​ឡិច), ឯ​ជើង, ឯ​ត្បូង ខាង​កើត, ខាង​លិច (ខាង​ឡិច), ខាង​ជើង, ខាង​ត្បូង (កុំ​និយាយ​ថា កើត, លិច, ជើង, ត្បូង ត្រូវ​ប្រើ ឯ ឬ ខាង ផ្សំ​ជា​ដរាប) ។
 • ឯ​ក្រោម ខាង​ក្រោម ។
 • ឯ​លើ ខាង​លើ ។
 • ឯ​ក្រោយ ខាង​ក្រោយ ។
 • ឯ​មុខ ខាង​មុខ ។
 • ឯ​ខ្ញុំ ចំណែក​ខាង​ខ្ញុំ, ខាង​ខ្ញុំ ។
 • ឯ​ណា ? ត្រង់​ណា ? : នៅ​ឯណា ? ។
 • ឯ​ណេះ ឬ
 • ឯ​នេះ ខាង​ណេះ​ឬ​ខាង​នេះ ។
 • ឯ​ណោះ ឬ
 • ឯ​នោះ ខាង​ណោះ ឬ​ខាង​នោះ ។
 • ឯ​ភ្នែក ឬ​
 • ឯ​មុខ ខាង​មុខ,
 • ឯ​អនាគត ។
 • ឯ​អាកាស នា​អាកាស ឬ​ឰដ៏​អាកាស ។ល។