ឯកទេវនិយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

monotheism, monothéisme លទ្ធិ ជំនឿ ឬ សាសនាដែលជឿថាមានអាទិទេពតែមួយគត់ ដូចមាននៅក្នុងសាសនាជ្វីប (Judaism) សាសនាគ្រិស្ត និង សាសនាអ៊ីស្លាម។